Privacyverklaring

BVBA Brouwerij Van Honsebrouck hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zal BVBA Brouwerij Van Honsebrouck zich strikt houden aan de toepasselijke wetten betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BVBA Brouwerij Van Honsebrouck zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BVBA Brouwerij Van Honsebrouck Brouwerijstraat 1 8870 EMELGEM – IZEGEM, België privacy@vanhonsebrouck.be – 051/335160

Type persoonsgegevens en doel verwerking

De persoonsgegevens die BVBA Brouwerij Van Honsebrouck verwerkt heeft zijn rechtstreeks van u ontvangen, of die publiek beschikbaar zijn. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De persoonsgegevens behoren tot een van volgende reeksen van gegevens:

1. Voor klanten en zakenrelaties:

 • De gegevens die nodig zijn om onze goederen en diensten naar behoren te kunnen leveren, met name contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, uw bedrijf en functiebenaming indien van toepassing alsook facturatie en betalingsgegevens

 • Op grond van de uitvoering van uw contract met BVBA Brouwerij Van Honsebrouck en het gerechtvaardigd belang van BVBA Brouwerij Van Honsebrouck om haar diensten aan haar klanten te verlenen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de behoorlijke uitvoering van de door u gevraagde diensten;

 • voor typische processen van klantenbeheer zoals het opmaken, innen en controleren van facturen en het opvolgen van betalingen, het uitwisselen van correspondentie in het kader van de contractuele relatie met de Klant, bijvoorbeeld voor de uitgifte van facturen;

 • om u van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van nieuwe, gelijkaardige diensten en producten die BVBA Brouwerij Van Honsebrouck aanbiedt in het kader van onze direct-marketingactiviteiten.

Indien u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich altijd op eenvoudige wijze afmelden via de afmeldoptie die in elke elektronische communicatie wordt vermeld;

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor wettelijke archivering en samenwerking met wetshandhavingsinstanties.

 

2. Voor leveranciers:

 • De gegevens die nodig zijn om de behoorlijke levering van goederen en diensten aan BVBA Brouwerij Van Honsebrouck mogelijk te maken, met name contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijf en functiebenaming alsook facturatie en betalingsgegevens

 • Op grond van de uitvoering van uw contract met BVBA Brouwerij Van Honsebrouck en het gerechtvaardigd belang van BVBA Brouwerij Van Honsebrouck om haar diensten aan haar klanten te verlenen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor typische processen van leveranciersbeheer zoals het beheer van commerciële relaties met bestaande en potentiële verkopers, de uitvoering van bestellingen, betaling en facturatie van goederen en diensten.

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals archivering en samenwerking met wetshandhavingsinstanties.

BVBA Brouwerij Van Honsebrouck verzamelt geen persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, noch genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid of gegevens die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten. Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

BVBA Brouwerij Van Honsebrouck vraagt die gegevens om de contractueel voorziene diensten te leveren en/of om zaken met u te doen. Verstrekt u die gegevens niet, dan kan BVBA Brouwerij Van Honsebrouck de diensten niet verlenen en/of geen zaken met u doen.

Uw bezoek aan de gebouwen van BVBA Brouwerij Van Honsebrouck wordt voor veiligheidsdoeleinden op video opgenomen door CCTV-camera’s en bewaard gedurende de wettelijke periode, dit op basis van het gerechtvaardigd belang van BVBA Brouwerij Van Honsebrouck.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: het verzorgen van IT-infrastructuur; het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Uw gegevens worden bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en zullen niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER die worden geacht geen passend niveau van gegevensbescherming te bieden.

Bewaartermijn

BVBA Brouwerij Van Honsebrouck bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste operationele contact. Wanneer deze periode verstreken is zal BVBA Brouwerij Van Honsebrouck al uw persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren. Dit behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen.

Beveiliging

BVBA Brouwerij Van Honsebrouck treft alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, vernietiging, verlies of enige andere handeling die een veilige bewaring van uw persoonsgegevens in het gedrang kan brengen.

BVBA Brouwerij Van Honsebrouck voert hiervoor strikte en uitgebreide veiligheidscontroles uit om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

In geval van een datalek met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, zal BVBA Brouwerij Van Honsebrouck u hiervan op de hoogte brengen zoals vereist en volgens de voorwaarden van de toepasselijke wet

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben.Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. BVBA Brouwerij Van Honsebrouck kan bij ieder verzoek vragen naar een bewijs van uw identiteit om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te vermijden.

 

BVBA Brouwerij Van Honsebrouck zal ieder verzoek beantwoorden binnen de wettelijk bepaalde termijn.

Foto’s (portretrecht)

Tijdens evenementen georganiseerd door BVBA Brouwerij Van Honsebrouck of waarvan BVBA Brouwerij Van Honsebrouck sponsor is kunnen overzichtsfoto’s worden gemaakt. Personen kunnen hierbij herkenbaar zijn weergegeven. Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele personen focust, kan u zich wel beroepen op het recht op privacy. Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret.

 

U kan u verzetten tegen het gebruik van uw foto. Hiervoor neemt u best contact op via de bovenstaande contactgegevens. Deze overzichtsfoto’s kunnen gepubliceerd worden in de nieuwsbrief, op Facebook, in of op andere media.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Website

Brouwerij Van Honsebrouck.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op jouw computer worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

Het gebruik van cookies is veilig. We vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Als je niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies weigert (of alleen de cookies van derde partijen). Ook kun je de cookies verwijderen die al zijn geplaatst. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden. Gebruik van Google Analytics Op onze website staat een standaard Google Analytics teller zonder extra functionaliteiten of trackings.

Welk recht is van toepassing

op dit privacybeleid?

Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht, is dit privacybeleid onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

Wijziging privacyverklaring

BVBA Brouwerij Van Honsebrouck behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, zij het steeds in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De laatste wijziging gebeurde op 11 juli 2018.